Gebruikersvoorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.briq.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is eigendom van en wordt eveneens beheerd en uitgebaat door BRIQ bv met vestiging te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 52,  met ondernemingsnummer 0662.437.546.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is louter informatief. De verstrekte informatie vormt geen aanbod dat BRIQ bv kan verbinden. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik of de toepassing van de voorgestelde werkwijzen door BRIQ voor eigen rekening en risico van de gebruiker. BRIQ streeft naar een zo actueel mogelijke website en besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Ondanks alle zorg en inspanningen, kan BRIQ niet aansprakelijk worden gesteld voor o.m. de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie op de website, de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website, of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Deze opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe BRIQ kan worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

BRIQ behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van BRIQ. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.